"Instructia Hraneste Mintea, Educatia Hraneste Inima" Pestalozzi

ANUNT angajare portar

"Iscusinţa hrăneşte spiritul, educaţia hrăneşte inima" - Johann Heinrich Pestalozzi

   Colegiul Național „AL.I.CUZA” din Localitatea Corabia, Jud. Olt, organizează concurs pentru ocuparea  unui post vacant de PORTAR:

   Norma întreagă cu contract de muncă pe perioada nedeterminată, conform H.G. 286 / 2011 modificată și completată de H.G. nr.1027/2014.

Concursul va avea loc în data de 04.09.2017 ora 9.00 la sediul unității.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul unității până la data de 25.08.2017 – ora 14,00.

Condiții generale de înscriere și participare la concurs pentru ocuparea funcției prevăzute de H.G. 286/2011 sunt următoarele:

                           Cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România.

-                           Cunoașterea limbii române, scris și vorbit.

-                           Vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniți).

-                           Capacitatea deplină de exercițiu.

-                           Starea de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate.

-                           Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face–o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru  participare la concurs:

-                           Studii liceale cu diplomă de bacalaureat. 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

- Selecția dosarelor de înscriere (admis / respins) – 01.09.2017

-  Proba scrisă – 04.09.2017 – ora: 9,00.

            - Interviu –05.09.2017 – ora: 9,00.

__________________________________________________________________________

     În urma susținerii probelor de concurs este declarat admis domnul ȘAPTELEI NICOLAE